میلکان دایکی (سرزمين مادري)

علاقه ای در دنیا شدیدتر از عشق به وطن نیست.افلاطون

دی 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
تیر 86
2 پست
اسفند 85
4 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
4 پست